Xorijiy filologiya jurnali № 4 (65) / 2017

XORIJIY FILOLOGIYA
til • adabiyot • ta’lim
ilmiy–uslubiy jurnal

№ 4 (65) / 2017

 

 

 
Ушбу сон мақолалари:
МАҚОЛАЛАР
Cафаров Ш. Маъно ва таржима муаммоси
Тухтасинов И. Жамият тарихининг ҳозирги босқичида таржимонлар тайѐрлашнинг асосий муаммолари
Хайруллаев Х. Яна нутқнинг минимал бирлиги ҳақида ѐки гап ва жумла масаласи хусусида
Джумабаева Ж.Ш., Абдуллаева Н.Э. Градуоним компонентли ўзбек халқ мақоллари ва уларнинг инглиз тилидаги муқобиллари
Насруллаева Н. Национально-культурная специфика гендерных стереотипов в английской и узбекской фразеологических системах
Ким Н. О предложениях побудительной установки в корейском языке
Нормуродова Н.З. Репрезентация языковых маркеров языковой личности автора в художественном дискурсе
Қамбаров Н., Суннатуллаев О. Таржиманинг грамматик муаммолари
Кенжаев А. Таржимада романтик дунѐ поэтикасининг қайта яратилиши
Шодиев С. Фразеологик ибораларнинг деривацион хусусиятлари
 
ИЛМИЙ АХБОРОТЛАР
Джумабаева Ж.Ш. Градуонимлар изоҳли луғатини тузиш масалалари
Хуррамова З. Жомеъ ҳаѐти ва ижодига бир назар
Tursunova N. L‘épopée héroїque comme un héritage culturel du peuple français. Dulce et decorum est pro patria mori
Жураев И. Аспектуал-темпорал семантиканинг воқеланиши хусусида
Шамахмудова А. Билвосита нутқий актларни талқин этиш тамойиллари (этнопрагматик омиллар)
Сулейманова Н.М. Гапнинг номинатив аспекти ҳақида
Мустаева Г.С. Лингвистик образ тил ва нутқ муносабати талқинида (homme образларининг синсемантик воқеланиши мисолида)
 
ТАҚРИЗ
Холбеков М. Таниқли адабиѐтшунос ва моҳир таржимон (Иброҳим Ғафуров таваллудининг 80 йиллигига)
Xorijiy filologiya jurnali tahrir ha'yati