ИДЕЙНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ИСКАНИЯ ГЕРОЕВ РОМАНА УЛУГБЕКА ХАМДАМА «БУНТ И СМИРЕНИЕ»
Batafsill o'qish
XITOY TILI O‘QISH VA YOZISH KO‘NIKMASINI TASVIR VA VOQEALASHTIRISH USULIDA SHAKLLANTIRISH (HSK 5 MISOLIDA)
Batafsill o'qish
NEYTRALITET KATEGORIYASINING LEKSIK, GRAMMATIK VA FONOLOGIK VOSITALARDA AKS ETISHI
Batafsill o'qish
INGLIZ OLAM LISONIY MANZARASIDA WATER/FIRE KONSEPTLARINING VERBALLASHUVI
Batafsill o'qish
TAQLID SO‘ZGA YUKLANGAN MA’NO (TOG‘AY MURODNING “OTAMDAN QOLGAN DALALAR” ASARI MISOLIDA)
Batafsill o'qish
“SAHIH AL-BUXORIY” ASARIDA KELTIRILGAN HADISLARDAGI هنيهة-هنية (vaqtning kichik oralig‘i, rajaz she’riy vazn, endigina-hozirgina) SO‘ZINING TURLI XILDAGI MA’NOLARI TALQINI
Batafsill o'qish
XITOY TILIDA TRANSPOZITSIYA HODISASINING NAMOYON BO‘LISHI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR
Batafsill o'qish
DEVELOPMENT OF PRAGMATIC SELF-ASSESSMENT COMPETENCE IN B2 LEVEL STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING (BASED ON ENGLISH LANGUAGE MATERIALS)
Batafsill o'qish
ОСОБЕННОСТИ НАРРАТИВА А.БАРИККО
Batafsill o'qish
INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA OLAMNING LINGVORANGLI SIMVOLIK MANZARASI
Batafsill o'qish
INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA TENG MUNOSABATLI SO‘Z BIRIKMALARI DERIVATSIYASI XUSUSIDA AYRIM MULOHAZALAR
Batafsill o'qish
KO‘P TILLILIK VA CHET TILINI O‘RGANISH – ZAMONAVIY XORIJIY MULOHAZALAR
Batafsill o'qish
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ В КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Batafsill o'qish
ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАР - ЮМОРИСТИК БИРЛИК СИФАТИДА (француз тили материалида)
Batafsill o'qish
БОБУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ ДАВРИДА ЯШАГАН МАХФИЙ ТАХАЛЛУСЛИ ШОИРЛАР
Batafsill o'qish
OLAM MILLIY LISONIY MANZARASINI O‘RGANISHDA GLYUTTONIK DISKURS
Batafsill o'qish
БАЛЬЗАКНИНГ “ДАҲРИЙНИНГ ИБОДАТИ” ҲИКОЯСИНИНГ ҒОЯВИЙ-БАДИИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ
Batafsill o'qish
MURAKKAB SO‘ZLARNING DERIVATSION XUSUSIYATLARI
Batafsill o'qish
TIBBIYOTGA ALOQADOR MAQOLLARNING LINGVОMADANIY XUSUSIYATLARI
Batafsill o'qish
ИМПЛИЦИТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ФРАГМЕНТА РОМАНА ALESSANDRO BARICCO "NOVECENTO")
Batafsill o'qish
ИНГЛИЗ ТИЛИ ФЕЪЛ СИСТЕМАСИДА ҲАРАКАТ ТАРЗИ ШАКЛЛАРИ
Batafsill o'qish
АНТОНИМИЯ ҲОДИСАСИНИНГ МАНТИҚИЙ-СЕМАНТИК ТАЛҚИНИГА ДОИР
Batafsill o'qish
INGLIZ ADIBI MARK TVENNING “GEKLBERRI FINNING BOSHIDAN KECHIRGANLARI” RОMАNIDАGI ОBRАZLАRNING О‘ZBEK BОLАLАR АDАBIYОTIGА TА’SIRI MАSАLАSI
Batafsill o'qish
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПТА «ГУМАНИЗМ» В ПРОИЗВЕДЕНИИ УТКИРА XАШИМОВА «СВЕТ НЕ БЕЗ ТЕНИ».
Batafsill o'qish
РЕДУПЛИКАЦИЯ – ФРАНЦУЗ ТИЛИДА КУЧАЙТИРИШНИНГ ГРАММАТИК УСУЛИ СИФАТИДА
Batafsill o'qish
NEMIS TILIDA SEIN KО‘MAKCHI FE’LI YORDAMIDA YASALGAN PERFEKT ZAMON SHAKLINING TEMPORAL-ASPEKTUAL MA’NOLARI VA ULARNING О‘ZBEK TILIDA BERILISHI
Batafsill o'qish
CHET TILLARNI O‘QITISHDA FOYDALANILGAN TURLI DIDAKTIK USULLARNING KESIMIDA MADANIY KOMPONENTNING AHAMIYATI VA QO‘LLANILISHI
Batafsill o'qish
МАТН ГЛОБАЛ СИНТАКТИК ҚУРИЛМА СИФАТИДА
Batafsill o'qish
是shì ELEMENTINING О‘ZBEK TILIDA FUNKSIONAL-SEMANTIK MUQOBILLASHUVI
Batafsill o'qish
СИМВОЛИК ОБРАЗ - РАМЗИЙ ТАФАККУP МАҲСУЛИ СИФАТИДА
Batafsill o'qish
LINGUISTIC EVIDENTIALITY AND THE CATEGORY OF MIRATIVITY IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES
Batafsill o'qish
LEKSIKOGRAFIYADA PAREMIOGRAFIYANING O‘RNI
Batafsill o'qish
МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Batafsill o'qish
РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ
Batafsill o'qish
НЕМИС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИ МАҚОЛЛАРИНИ ТАҚҚОСЛАШДА СТРУКТУР-СЕМАНТИК ТАҲЛИЛ
Batafsill o'qish
SEMANTIK KAUZATSIYA
Batafsill o'qish
К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ АНАФОРЫ, КАТАФОРЫ И ДЕЙКСИСА
Batafsill o'qish
SEMANTIC-STRUCTURAL COMPARISON OF AGGLUTINATIVE MORPHOLOGY, WORD ORDER AND CASE SYSTEM OF TURKIC LANGUAGES
Batafsill o'qish
BOLALAR ADABIYOTIDA TAOM TANOVVUL MAVZUSI
Batafsill o'qish
ГЕНДЕРНО ОКРАШЕННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ АНГЛИЙСКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ В АСПЕКТЕ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Batafsill o'qish
FUNCTIONS OF HERO AND FICTION IN THE ARTISTIC INTERPRETATION OF HISTORICAL ACTUALITY
Batafsill o'qish
ИРРЕАЛИСНИ ИФОДАЛОВЧИ ЛЕКСИК ВОСИТАЛАР (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)
Batafsill o'qish
INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA INKOR OLMOSHINING FARQLI TOMONLARI
Batafsill o'qish
ИНГЛИЗ ТИЛИДА “APPEARANCE-ҚИЁФА” КОНЦЕПТИНИНГ СЕМАНТИК ТАДҚИҚИ
Batafsill o'qish
МАҚОЛЛАРНИНГ ИНСОНИЯТ НУТҚИЙ МАДАНИЯТИДА ТУТГАН ЎРНИ
Batafsill o'qish
СОМАТИЗМ КОМПОНЕНТЛАРИНИ ЎЗ ИЧИГА ОЛГАН ОТ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ НЕМИС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ҚИЁСЛАНИШИ
Batafsill o'qish
“BUILD” - ”QURMOQ” FE’LLARINING ASPEKTUAL SEMANTIKASI (ingliz va o‘zbek tillari materiallari asosida)
Batafsill o'qish
“ЖЕЙН ЭЙР” РОМАНИДА ШАХСЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРНИ ИФОДАЛОВЧИ МЕТАФОРАЛАР
Batafsill o'qish
ТУРКИЗМЛАРНИ ЎЗЛАШТИРИШДА БИЛВОСИТА ИНГЛИЗ-ТУРКИЙ ТИЛ АЛОҚАЛАРИ
Batafsill o'qish
НЕОЛОГИЗМНИНГ ЛИНГВИСТИК МАҚОМИ ХУСУСИДА
Batafsill o'qish
ИНГЛИЗ ХАЛҚ МАҚОЛЛАРИ ТАРКИБИДАГИ ГРАДУОНИМИК МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЛИНГВОПРАГМАТИК ЖИҲАТЛАРИ
Batafsill o'qish
СЎЗ БИРИКМАСИНИНГ АХБОРОТ-ДИСКУРСИВ МАЗМУНИ ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИДА ТЕЖАМКОРЛИК ТАМОЙИЛИНИНГ ФАОЛЛАШУВИ
Batafsill o'qish
ЎЗАРО ҲАМКОРЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ ҲУРМАТ КАТЕГОРИЯСИНИНГ АСОСИ СИФАТИДА
Batafsill o'qish
ZEBUNNISOBEGIM LIRIKASIDA YETAKCHI TIMSOLLAR
Batafsill o'qish
ШИФОКОР - БЕМОР МУЛОҚОТИНИНГ ИНСТИТУЦИОНАЛ ВА ИНТЕРКОНТКСТУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ
Batafsill o'qish
ТАЖОВУЗЛИ НУТҚИЙ ҲАРАКАТНИНГ ЛИСОНИЙ ВОҚЕЛАНИШИ
Batafsill o'qish
Х АСР ТОЖИК ШЕЪРИЯТИДА ҚИТЪА ЖАНРИНИНГ БАДИИЯТИ
Batafsill o'qish
ГЕНДЕР ТИЛШУНОСЛИГИ РИВОЖИНИНГ АСОСИЙ БОСҚИЧЛАРИ
Batafsill o'qish
ТЕМПОРАЛЛИК ВА ЗАМОННИНГ НАЗАРИЙ ТАЛҚИНИ
Batafsill o'qish
КАУЗАТИВ МАЪНОЛАРНИНГ КОНЦЕПТУАЛ ТАДҚИҚИ ХУСУСИДА
Batafsill o'qish
FRANSUZ TILIDA BIR BO’G’INLI SO’ZLARNING FONO-SEMANTIK TAHLILIGA DOIR
Batafsill o'qish
МУОМАЛА МАДАНИЯТИДА НУТҚИЙ МУЛОҚОТ ОДОБИНИ ИФОДАЛОВЧИ МАҚОЛЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ (Ўзбек ва корейс тиллари мисолида)
Batafsill o'qish
ZOONIM KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA INSON TASHQI QIYOFASINING IFODALANISHI ( fransuz tili materialida)
Batafsill o'qish
ИТЕРАТИВ ҲОДИСАЛАРНИНГ ЛИНГВОКОГНИТИВ АСОСЛАРИ
Batafsill o'qish
ЗАМОНАВИЙ ЎҚУВ АДАБИЁТЛАРНИ ЯРАТИШ АСОСЛАРИ
Batafsill o'qish
FILOLOGIK YO‘NALISH TALABALARNING TADQIQOT QOBILIYATINI INGLIZ TILI O‘QITISH ORQALI RIVOJLANTIRISH
Batafsill o'qish
ЭРТАК МАТНИ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ
Batafsill o'qish
ТИЛ ВА МАДАНИЯТНИНГ ЎЗАРО МУНОСАБАТИ
Batafsill o'qish
ИНГЛИЗ ТИЛИДА ПРЕСКРЕПТИВ (БУЙРУҚ) НУТҚИЙ АКТИНИНГ ПРАГМАЛИНГВИСТИК ТАҲЛИЛИ
Batafsill o'qish
СЎЗ ЎРТАСИДА (ИНЛАУТДА) УНДОШЛАР ЗИДЛАНИШИНИНГ МЎЪТАДИЛЛАШУВИ
Batafsill o'qish
LIRIKADA KECHINMALAR RAMZIYLIGI
Batafsill o'qish
ОНА ТИЛИНИНГ НУТҚДАГИ ИФОДА ИМКОНИЯТЛАРИ
Batafsill o'qish
“ХИЁНАТ” ТУШУНЧАСИНИНГ МАДАНИЯТЛАРАРО МЕЗОНЛАРИ
Batafsill o'qish
АДАБИЙ ЖАРАЁНДА ИЖТИМОИЙ ЛИРИКА
Batafsill o'qish
СЎЗ ТАРКИБИДА МОРФЕМАЛАР МУНОСАБАТИГА ДОИР АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР
Batafsill o'qish
ZAMONAVIY O‘ZBEK VA INGLIZ BADIIY ASARLARIDA “TABASSUM (SMILE)” LEKSEMASINING O‘ZIGA XOS STILISTIK XUSUSIYATLARI
Batafsill o'qish
ҲАЛДУН ТАНЕР ВА ЭРКИН АЪЗАМ ДРАМАЛАРИДА УСЛУБИЙ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАР
Batafsill o'qish
OBLIGATORY AND OPTIONAL CONSTRUCTIONS IN ENGLISH SENTENCES
Batafsill o'qish
МЕНТАЛЬНАЯ СФЕРА УЗБЕКСКОЙ КУЛЬТУРЫ (на примере произведения Э.Агзама «Ступка» в переводе Ф.Хамраева)
Batafsill o'qish
“ANKOMMEN” ЮРИШ-ҲАРАКАТ ФЕЪЛИНИНГ АСПЕКТУАЛ ВАЗИЯТЛАРДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ (немис ва ўзбек тиллари материали асосида)
Batafsill o'qish
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОРПУСЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ЛИНГВОДИДАКТИКЕ
Batafsill o'qish
ИНГЛИЗ ВАЎЗБЕК ТИЛИ СЎЗ БИРИКМАЛАРИ ТИЗИМИДАГИ ДЕРИВАЦИОН ЖАРАЁНЛАР
Batafsill o'qish
КОМИССИВ НУТҚИЙ АКТЛАРНИ ДИСКУРСДА ФАОЛЛАШТИРУВЧИ ЛИСОНИЙ ТУЗИЛМАЛАР
Batafsill o'qish
O‘RTA ASR HINDISTON TURKIY SHE’RIYATI
Batafsill o'qish
ОЛАМ МАНЗАРАСИНИНГ ЭМОЦИОНАЛ ТАСВИРИ
Batafsill o'qish
ИЛМИЙ МАТНЛАРДА АДРЕСАНТ ВА АДРЕСАТНИНГ ИМПЛИЦИТ ИФОДАЛАНИШЛАРИ ХУСУСИДА
Batafsill o'qish
СЎЗЛАШУВ НУТҚИНИНГ НУТҚИЙ АКТЛАР НАЗАРИЯСИ ЖИҲАТИДАН ЎРГАНИЛИШИ
Batafsill o'qish
ТУРИЗМ КОЛЛЕЖЛАРИНИ БИТИРУВЧИЛАРДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК МАСАЛАЛАРИ
Batafsill o'qish
ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА РЕЗУЛЬТАТИВЛИКНИ ИФОДАЛОВЧИ ЛЕКСИК-ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР
Batafsill o'qish
АМЕРИКА ЁЗУВЧИСИ ЛАЙЛА ЛАЛАМИНИНГ “THE MOOR’S ACCOUNT” АСАРИДА СИНТАКТИК СТИЛИСТИК ВОСИТАЛАРНИНГ КОНТЕКСТУАЛ ТАҲЛИЛИ
Batafsill o'qish
МЕТОНИМИК НОМИНАЦИЯНИНГ КОГНИТИВ ВА КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИГА ДОИР
Batafsill o'qish
ФРАНЦУЗ ТИЛИДАГИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ СЎЗЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК МОСЛАШУВИ
Batafsill o'qish
ЗЕБУННИСОБЕГИМ ТАХАЙЮЛ ВА ТАФАККУР ОЛАМИНИ ИДРОК ЭТИШ
Batafsill o'qish
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ КОНЦЕПТОВ В ИСПАНСКОЙ, АНГЛИЙСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСЕМЫ «КОРОНАВИРУС»)
Batafsill o'qish
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ В СЛОВАРЯХ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
Batafsill o'qish
ДИСКУРСИВ КОГЕРЕНТЛИК ҲОДИСАСИ ҲАҚИДА
Batafsill o'qish
O‘ZBEK VA YAPON XALQ ERTAKLARINING QIYOSIY TAHLILI (“Oltin tarvuz” va 『雀報恩の事』– “Chumchuqning minnatdorchiligi haqida” ertaklari misolida)
Batafsill o'qish
ПОНЯТИЯ «ЯЗЫК»/«РОДНОЙ ЯЗЫК» В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
Batafsill o'qish
НЕМИС ТИЛИ ОҒЗАКИ НУТҚ ФОРМУЛАЛАРИ
Batafsill o'qish
ТАРЖИМОННИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯСИ ВА ФАОЛИЯТ ФУНКЦИЯЛАРИ
Batafsill o'qish
ВОПРОС ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Batafsill o'qish
HINDISTON FORSIY ADABIYOTI TARIXI
Batafsill o'qish
ОЛАМ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИНИНГ БАҲОЛИ ШАКЛЛАНИШИ
Batafsill o'qish
ШЕЪРИЯТДА ЭСТЕТИК ИДЕАЛ ВА ЭСТЕТИК ИДРОК МАСАЛАСИ
Batafsill o'qish
ТИЛ БИРЛИГИ ВА ВОҚЕЛИК МУНОСАБАТИ
Batafsill o'qish
ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛЕКСИК ДУБЛЕТЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА АРАБ ТИЛИДАН ЎЗЛАШТИРИЛГАН ЛЕКСИК ДУБЛЕТЛАР ТАҲЛИЛИ
Batafsill o'qish
SHE’RIYATDA AYOL QALBI
Batafsill o'qish
ФОРС – ТОЖИК ТИЛИДАГИ ЯНГИ АДАБИЁТДА “ҲИНДИЙ САБК”
Batafsill o'qish
БАЛЗАКНИНГ “ГОРИО ОТА” РОМАНИДАГИ ГОРИО ВА РАСТИНЬЯК ОБРАЗИ ТАЛҚИНИ
Batafsill o'qish
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ COVID-19
Batafsill o'qish
АНГЛОСАКСОН ТУРҒУН БИРИКМАЛАРИ ҲАҚИДА
Batafsill o'qish
МАТН МАЗМУНИНИНГ АКТУАЛ БЎЛИНИШИ
Batafsill o'qish
FRANSUZ FRAZEOLOGIYASIDA RANG VA RUHIYAT OPPOZITSIYASI
Batafsill o'qish
УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ОПИСАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Batafsill o'qish
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАРРАТОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Batafsill o'qish
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОНОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В УЗБЕКСКОМ, АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
Batafsill o'qish
ЯПОН ИЕРОГЛИФЛАРИНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ
Batafsill o'qish
ЎЗБЕК ДОСТОНЛАРИДА АВАЗ ОБРАЗИНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАСВИРИ
Batafsill o'qish
СЕМИОТИКА – БЕЛГИ ВА СИМВОЛЛАРНИ ЎРГАНАДИГАН ФАН СИФАТИДА
Batafsill o'qish
БАНК СОҲАСИ АТАМА ТИЗИМИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПРАГМАТИК ТАСНИФИ
Batafsill o'qish
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS CONNECTION WITH COGNITIVE PROCESSES
Batafsill o'qish
AFFIKSATSIYA USULIDA KAUZATIVLIKNING VOQELANISHI
Batafsill o'qish
ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ХАЛҚ МАҚОЛЛАРИНИНГ ЛИНГВОПРАГМАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ
Batafsill o'qish
ОЛАМНИ ЛИСОНИЙ КОНЦЕПТУАЛЛАШТИРИШ
Batafsill o'qish
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕПТ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕГО ВОССОЗДАНИЯ
Batafsill o'qish
АРИСТОТЕЛЬ “ПОЭТИКА”СИ ВА ШАРҚ ВА ҒАРБДА ФИЛОЛОГИК ИЛМЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ
Batafsill o'qish
КАТЕГОРИЯ ЖАНРА В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ (состояние вопроса)
Batafsill o'qish
ПРАГМАТИК АДАБИЁТШУНОСЛИК ФАН СОҲАСИ СИФАТИДА: мутолаа феноменологияси:
Batafsill o'qish
FRANSUZ FRAZEOLOGIYASIDA REDUPLIKATSIYA HODISASIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR
Batafsill o'qish
ЗЕБУННИСОБЕГИМ ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ САНЪАТЛАР
Batafsill o'qish
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
Batafsill o'qish
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Batafsill o'qish
ЛЕКСИК СИСТЕМ СИФАТИДА СЎЗЛАРНИ ГУРУҲЛАРГА АЖРАТИБ ЎРГАНИШДА ҚЎЛЛАНИЛГАН АТАМАЛАР ТАЛҚИНИ
Batafsill o'qish
SINTAGMA FONETIK HODISAMI?
Batafsill o'qish
TILSHUNOSLIKDA GAP BO’LAKLARI VA SINTAKTIK ALOQALAR MASALALARI
Batafsill o'qish
LINGUISTIC ANALYSIS OF ENGLISH PHRASEOLOGY AND AIR- GROUND COMMUNICATION
Batafsill o'qish
THE PROBLEMS OF USING INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN ENGLISH CLASSROOM
Batafsill o'qish
IMPROVING WRITING SKILLS IN ELEMENTARY SCHOOLS
Batafsill o'qish
ПОНЯТИЕ «ВЕЖЛИВОСТЬ» В РЕЧЕВОМ ЭТИКЕТЕ
Batafsill o'qish
ПОНЯТИЕ ГЕНДЕРА В НЕМЕЦКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Batafsill o'qish
КОРПУС ВА КОМПЬЮТЕР ЛИНГВИСТИКАСИНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ
Batafsill o'qish
МЕТАФОРАЛАР ТАДҚИҚИГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ
Batafsill o'qish
LINGVOKULTUROLOGIYA TILNING MADANIY FENOMENI SIFATIDA
Batafsill o'qish
ИНГЛИЗ ТИЛИ МУЛОҚОТ ДИСКУРСИДА МУРОЖААТ ШАКЛИДАГИ ЛЕКСИК-СИНТАКТИК ТУЗИЛИШЛИ ОПЕРАТОРЛАР
Batafsill o'qish
ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В КОНТЕКСТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ
Batafsill o'qish
ЎЗБЕК ВА КОРЕЙС ТИЛИДА АДВЕРБАЛИЗАЦИЯ ҲОДИСАСИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ
Batafsill o'qish
TILLARGA IXTISOSLASHMAGAN OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA CHET TILI O’QITISHNING MAQSADI
Batafsill o'qish
ТАРЖИМА МАТН ИДРОКИ МАСАЛАЛАРИ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛ АСПЕКТИДА
Batafsill o'qish
ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ҲУҚУҚИЙ МУЛОҚОТГА ОИД ИБОРАЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ
Batafsill o'qish
ПАРЕМИЯЛАРНИНГ ТУРЛИ ТИЗИМДАГИ ТИЛЛАРДА УМУМИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ
Batafsill o'qish
Xorijiy filologiya jurnali tahrir ha'yati