DIDACTICS OF INTERPRETATION AND TRANSLATION IN THE CONTEXT OF THE GLOBALIZATION OF THE ENGLISH LANGUAGE
Batafsil o'qish
TASHXIS VA UNING ZAMIRIDA YUZAGA KELADIGAN BADIIY TIMSOLLAR TURKUMI
Batafsil o'qish
БИЗНЕС ТУРИЗМ МОҲИЯТИ ВА БOШҚАРУВДАГИ МИЛЛИЙ МАДАНИЙ ФАОЛИЯТ
Batafsil o'qish
KONCHILIK FAKULTETI TALABALARIGA INGLIZ TILINI O‘RGATISHDA LEKSIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH USULLARI
Batafsil o'qish
EVIDENSIALLIK VA EPISTEMIK MODALLIKNING KOGNITIV VOQELANISHI (“TASTE”-“TA’M BILMOQ” SEZGI FE’LLARI MISOLIDA)
Batafsil o'qish
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА
Batafsil o'qish
ARAB TILIDA ZOIDA HARFLAR (AFFIKSLAR)
Batafsil o'qish
ОБ ИСТОЧНИКЕ СОЗДАНИЯ И ПЕРЕВОДЕ НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК СКАЗКИ А.С.ПУШКИНА «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ»
Batafsil o'qish
КОНЦЕПТЛАРНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ВА СЕМАНТИК ТАХЛИЛИ (“бахт” концепти мисолида)
Batafsil o'qish
СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ВОЕННОГО ДИСКУРСА
Batafsil o'qish
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. >
  5. Last ›
Xorijiy filologiya jurnali tahrir ha'yati